Podmínky ochrany osobních údajů | LECARACTERE

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Poskytovatel

Adriana Hillerová – LE|CARACTÈRE.

IČ : 88217850

Email: lecaractere@lecaractere.cz

Telefon: +420 725 281 016

(dále jen „poskytovatel“)

Odesláním Nezávazné poptávky nebo Kontaktního formuláře, zákazník potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, které tímto bez výhrad a v celém rozsahu akceptuje.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Při odeslání nezávazné poptávky jsou vyžadovány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení nezávazné poptávky nebo zodpovězení dotazu zákazníka. V případě nsáledné objednávky zákazník bere na vědomí, že jeho výše uvedené osobní údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu k vedení účetnictví dle právních předpisů.

Odesláním Nezávazné poptávky nebo Kontaktního formuláře rovněž zákazník souhlasí, že jeho emailová adresa bude uchována po dobu 10 let za účelem zasílání nabídek a jiného reklamního sdělení pouze od poskytovatele. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat pomocí odhlašovacího formuláře uvedeného v emailu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Poskytovatel pro účely zajištění smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem používá služeb subdodavatelů, kterým je poskytnuto jméno, příjmení, adresa a telefonní kontakt pro identifikaci objednávkypro výrobu nebo doručování. Současně může být subdodavateli poskytnut i text rytiny, pokud je součástí objednávky. Text rytiny však nemusí mít vždy podobu osobních údajů.

Zákazník má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Současně zákazník může požadovat:

• přístup k osobním údajům, • opravu, resp. doplnění, • výmaz, • omezení zpracování, • přenositelnost údajů, nebo vznést námitku, nebo požádat aby již nadále nebyl předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Zákazník nemusí své osobní údaje poskytnou, v takovém případě však není možné z povahy právního vztahu jakkoliv plnit.

Požadavek výmazu však není možné uskutečnit v okamžiku, kdy zákazník dluží peněžní prostředky Poskytovateli, v takovém případě existuje zákonný důvodu pro uchování osobních informaíc.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že si tyto Podmínky ochrany osobních údajů řádně přečetl, že jim plně rozumí a vyjadřuje s nimi v celém rozsahu souhlas.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí Nařízením a právním řádem České republiky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018


rfwbs-sliderfwbs-slide

Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.